تابان 15 میلی متر

اندازه : 15 میلی متر

طرح تابان

مشخصات : مطابق عکس