بتن اکسپوز مدل Youkon

شرکت Graytone

کاربری: کف

وزن قطعه: 45 kg

عیار 430

رنگ پذیری: دارد

مسلح شده به مش فلزی